Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 4/2023 cả nước nhập khẩu 307.869 tấn phân bón, tương đương 109,78 triệu USD, giá trung bình 356,6 USD/tấn, tăng 5,7% về lượng, giảm 3% kim ngạch và giảm 8,2% về giá so với tháng 3/2023. So với tháng 4/2022 thì giảm cả về lượng, kim ngạch và giá với mức giảm tương ứng 5,2%, 29,3% và 25,5%.
Trong tháng 4/2023 nhập khẩu phân bón từ thị trường chủ đạo Trung Quốc tăng 23% về lượng, tăng 16,8% kim ngạch, nhưng giảm 5% về giá so với tháng 3/2023, đạt 176.995 tấn, tương đương 58,44 triệu USD, giá 330,2 USD/tấn; So với tháng 4/2022 thì tăng 12,7% về lượng, nhưng giảm 8% kim ngạch và giảm 18,4% về giá. Nhập khẩu từ thị trường Hàn Quốc tháng 4/2023 tăng rất mạnh 96,4% về lượng, tăng 83,2% kim ngạch nhưng giảm 6,7% về giá so với tháng 3/2023, đạt 11.151 tấn, tương đương trên 5,83 triệu USD, giá 523 USD/tấn; so với tháng 4/2022 thì giảm mạnh 34,4% về lượng, giảm 47,4% kim ngạch và giảm 19,8% về giá.
Tính chung trong 4 tháng đầu năm 2023 lượng phân bón nhập khẩu của cả nước đạt 908.999 tấn, trị giá trên 338,23 triệu USD, giá trung bình đạt 372 USD/tấn, giảm 27,4% về khối lượng, giảm 43,2% về kim ngach và giảm 21,7% về giá so với 4 tháng đầu năm 2022. Trung Quốc vẫn đứng đầu về thị trường cung cấp phân bón cho Việt Nam, chiếm 52,7% trong tổng lượng và chiếm 49% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước, đạt 479.063 tấn, tương đương 165,93 triệu USD, giá trung bình 346,4 USD/tấn, giảm 7,6% về lượng, giảm 20% về kim ngạch và giảm 13,6% về giá so với 4 tháng đầu năm 2022.
Tiếp đến thị trường Hàn Quốc đứng thứ 2, chiếm 4,6% trong tổng lượng và chiếm 7,3% trong tổng kim ngạch, với 42.108 tấn, tương đương 24,58 triệu USD, giá trung bình 583,7 USD/tấn, giảm 25,3% về lượng, giảm 27% về kim ngạch và giảm 2,3% về giá so với 4 tháng đầu năm 2022.
Nhập khẩu phân bón từ thị trường Đông Nam Á đạt 119.623 tấn, tương đương 50,26 triệu USD, giảm 2,6% về lượng, giảm 33% kim ngạch so với cùng kỳ, chiếm 13,2% trong tổng lượng và chiếm 14,9% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước.
Phân bón nhập khẩu từ thị trường FTA RCEP đạt 744.754 tấn, tương đương 251,8 triệu USD, giảm 11,6% về lượng, giảm 27,2% kim ngạch so với cùng kỳ, chiếm 81,9% trong tổng lượng và chiếm 74,5% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước.
Nhập khẩu phân bón từ thị trường FTA CPTTP đạt 122.681 tấn, tương đương 19,2 triệu USD, giảm 46% về lượng, giảm 77% kim ngạch so với cùng kỳ, chiếm 13,5% trong tổng lượng và chiếm 5,7% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước.
Nhìn chung, trong 4 tháng đầu năm 2023 nhập khẩu phân bón từ đa số các thị trường giảm cả về khối lượng và kim ngạch so với 4 tháng đầu năm 2022.

Nhập khẩu phân bón 4 tháng đầu năm 2023

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 15/5/2023 của TCHQ)

Các thị trường chủ yếu cung cấp phân bón cho Việt Nam 4 tháng năm 2023

Nguồn: Vinanet/VITIC