Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 7/2022 cả nước nhập khẩu 340.670 tấn lúa mì, tương đương 140,93 triệu USD, giá trung bình 413,7 USD/tấn, tăng cả về lượng, kim ngạch và giá so với tháng 6/2022, với mức tăng tương ứng 10,8%, 23,1% và 11%. So với tháng 7/2021 thì giảm 23,2% về lượng, nhưng tăng 5,1% kim ngạch và tăng 37,1% về giá.
Tính chung cả 7 tháng năm 2022 lượng lúa mì nhập khẩu của cả nước đạt 2,59 triệu tấn, tương đương trên 975,38 triệu USD, giảm 5,5% về khối lượng, nhưng tăng 26,3% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2021, giá trung bình đạt 376,8 USD/tấn, tăng 33,6%.
Trong tháng 7/2022 nhập khẩu lúa mì từ thị trường chủ đạo Australia tăng trở lại, tăng 12,2% về lượng và tăng 23,4% về kim ngạch so với tháng 6/2022, đạt 302.528 tấn, tương đương 124,38 triệu USD; so với tháng 7/2021 giảm 22,4% về lượng, nhưng tăng 5,3% kim ngạch. Tính chung cả 7 tháng, nhập khẩu lúa mì từ thị trường Australia, chiếm trên 70% trong tổng lượng và tổng kim ngạch lúa mì nhập khẩu của cả nước, đạt 1,81 triệu tấn, tương đương 687,36 triệu USD, giá trung bình 379,7 USD/tấn, giảm 14,1% về lượng, nhưng tăng 14,5% về kim ngạch và tăng 33,3% về giá so với cùng kỳ năm 2021.
Tiếp sau đó là thị trường Brazil chiếm trên 12,5% trong tổng lượng và chiếm 11,5% trong tổng kim ngạch, đạt 322.760 tấn, tương đương 112,55 triệu USD, giá trung bình 348,7 USD/tấn, tăng mạnh cả về lượng, kim ngạch giá so với cùng kỳ năm 2021, với mức tăng tương ứng 40,6%, 104,6% và 45,5%.
Thị trường Mỹ đứng thứ 3 đạt 127.103 tấn, tương đương 58,06 triệu USD, giá 456,8 USD/tấn, giảm 17,8% về lượng nhưng tăng 26% kim ngạch và tăng 53% về giá so với cùng kỳ, chiếm 4,9% trong tổng lượng và chiếm 6% trong tổng kim ngạch nhập khẩu lúa mì của cả nước.

Nhập khẩu lúa mì 7 tháng năm 2022

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 11/8/2022 của TCHQ)

Kim ngạch nhập khẩu lúa mì 7 tháng năm 2022 tăng 26,3%

Nguồn: Vinanet/VITIC