Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu xăng dầu các loại trong tháng 4/2020 đạt 538,488 tấn, tương đương 141,5 triệu USD, giá trung bình 262,8 USD/tấn, tăng 10,5% về lượng, nhưng giảm 29,4% về kim ngạch và giảm 36,1% về giá so với tháng 3/2020; so với cùng tháng năm 2019 cũng giảm mạnh 45,4% về lượng, giảm 78,2% về kim ngạch và giảm 60,1% về giá.
Tính chung cả 4 tháng đầu năm 2020 nhập khẩu xăng dầu giảm cả về lượng, kim ngạch và giá so với cùng kỳ năm 2019, với mức giảm tương ứng 21,6%, 40,6% và 24,2%, đạt 2,4 triệu tấn, trị giá 1,12 tỷ USD, giá trung bình 466,3 USD/tấn.
Nhập khẩu từ Hàn Quốc - thị trường lớn nhất trong tháng 4/2020 tăng tới 65% về lượng so với tháng 3/2020 nhưng giảm 9,5% về kim ngạch và giảm 45,2% về giá, đạt 164.164 tấn, tương đương 42,63 triệu USD. Cộng chung cả 4 tháng nhập khẩu từ thị trường này đạt 598.264 tấn, tương đương 294,07 triệu USD, giá trung bình 491,5 USD/tấn, giảm 8,5% về lượng, giảm 32,3% về kim ngạch và giảm 26,1% về giá so với cùng kỳ năm 2019.
Singapore là thị trường lớn thứ 2, trong tháng 4/2020 tăng 56,5% về lượng và tăng 3,6% về kim ngạch nhưng giảm 33,8% về giá so với tháng 3/2020, đạt 118.892 tấn, tương đương 29,65 triệu USD. Tính chung cả 4 tháng đầu năm 2020 nhập khẩu từ thị trường này đạt 498.172 tấn, tương đương 219,79 triệu USD, giá 441,2 USD/tấn, chiếm trên 20,7% trong tổng lượng và chiếm 19,6% trong tổng kim ngạch xăng dầu nhập khẩu của cả nước, giảm 33,1% về lượng, giảm 49,4% về kim ngạch và giảm 24,4% về giá so với cùng kỳ năm trước.
Sau đó là thị trường Malaysia đạt 532.375 tấn, tương đương 212,44 triệu USD, giá 399 USD/tấn, giảm 39,4% về lượng, giảm 58,9% về kim ngạch và giảm 32,2% về giá so với cùng kỳ năm 2019; chiếm 22,2% trong tổng lượng và chiếm 19% trong tổng kim ngạch xăng dầu nhập khẩu của cả nước.
Ngoài các thị trường chủ yếu như trên, Việt Nam còn nhập khẩu xăng dầu từ Trung Quốc 391.939 tấn, tương đương 204,58 triệu USD, tăng 21,8% về lượng, giảm 35,9% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước;Thái Lan 296.209 tấn, tương đương 129,43 triệu USD, tăng 24% về lượng nhưng giảm 13% về kim ngạch; nhập khẩu từ Nga 40.887 tấn, tương đương 35,79 triệu USD.

Nhập khẩu xăng dầu 4 tháng đầu năm 2020

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 13/5/2020 của TCHQ)

 

Thị trường

4 tháng đầu năm 2020

So với cùng kỳ năm 2019 (%)

Tỷ trọng (%)

Lượng (tấn)

Trị giá (USD)

Lượng

Trị giá

Lượng

Trị giá

Tổng cộng

2.402.836

1.120.315.589

-21,63

-40,58

100

100

Hàn Quốc

598.264

294.072.190

-8,51

-32,34

24,9

26,25

Singapore

498.172

219.794.689

-33,1

-49,44

20,73

19,62

Malaysia

532.375

212.440.102

-39,37

-58,89

22,16

18,96

Trung Quốc

391.939

204.575.528

-21,8

-35,91

16,31

18,26

Thái Lan

296.209

129.427.340

24,03

-13,01

12,33

11,55

Nga

40.887

35.788.273

 

 

1,7

3,19

Nguồn: VITIC