Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu nhóm hàng thủy sản tháng 2/2022 giảm 26,9% so với tháng 1/2022 nhưng tăng mạnh 62,5% so với tháng 2/2021, đạt gần 637,86 triệu USD.
Tính chung 2 tháng đầu năm 2022 xuất khẩu nhóm hàng này đạt gần 1,51 tỷ USD, tăng mạnh 50,4% so với cùng kỳ năm 2021. Riêng xuất khẩu thủy sản của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chiếm 8,4% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt 127,23 triệu USD, tăng 22,6%.
Thủy sản xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Mỹ chiếm 22,9% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt trên 345,84 triệu USD, tăng mạnh 82,8% so với cùng kỳ năm 2021; trong đó riêng tháng 2/2022 đạt 146,29 triệu USD, giảm 26,8% so với tháng 1/2022 nhưng tăng mạnh 84,3% so với tháng 2/2021.
Đứng thứ 2 về kim ngạch là thị trường Nhật Bản chiếm tỷ trọng 13,9%, đạt gần 208,87 triệu USD, tăng 14,8%; riêng tháng 2/2022 xuất khẩu sang thị trường này đạt 75,94 triệu USD, giảm mạnh 43,3% so với tháng 1/2022 nhưng tăng 8,9% so với tháng 2/2021.
Tiếp đến thị trường Trung Quốc trong tháng 2/2022 tăng mạnh 32,5% so với tháng 1/2022 và tăng mạnh 147,8% so với tháng 2/2021, đạt 82,54 triệu USD; cộng chung cả 2 tháng đầu năm 2022 xuất khẩu sang thị trường này cũng tăng mạnh 102,6% so với cùng kỳ năm 2021; đạt 144,27 triệu USD, chiếm 9,6% trong tổng kim ngạch.
Xuất khẩu thủy sản sang thị trường FTA RCEP 2 tháng đầu năm 2022 tăng mạnh 35,5% so với 2 tháng đầu năm 2021, đạt 641,64 triệu USD; Xuất khẩu sang thị trường FTA CPTTP tăng 26,8%, đạt 386,79 triệu USD. Xuất khẩu thủy sản sang thị trường sang EU chiếm 11,3% trong tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của cả nước, đạt trên 170,21 triệu USD, tăng mạnh 65,4%.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm 2022

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 9/3/2022 của TCHQ)

                                                                                              ĐVT: USD
Kim ngạch xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm 2022 tăng 50,4%

 

Nguồn: Vinanet/VITIC