Riêng tháng 9/2020 đạt 156.579 tấn, tương đương 59,64 triệu USD, giá xuất khẩu 380,9 USD/tấn, tăng 16,2% về lượng, tăng 14,5% kim ngạch nhưng giảm 1,5% về giá so với tháng liền kề trước đó.
Trong tháng 9/2020 xuất khẩu xăng dầu sang hầu hết các thị trường tăng kim ngạch so với tháng 8/2020; trong đó xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc tăng mạnh nhất 268% về lượng và tăng 276% về kim ngạch, đạt 9.206 tấn, tương đương 4,33 triệu USD; xuất khẩu sang Singapore cũng tăng mạnh 164% về lượng và tăng 185% về kim ngạch, đạt 26.364 tấn, tương đương 9,76 triệu USD; Hàn Quốc tăng 127% về lượng và tăng 119% về kim ngạch, đạt 3.441 tấn, tương đương 1,44 triệu USD. Ngược lại xuất khẩu sang Malaysia sụt giảm mạnh 42% về lượng và giảm 46% kim ngạch, đạt 9.147 tấn, tương đương 2,49 triệu USD.
Tính chung trong cả 9 tháng đầu năm 2020, Campuchia là thị trường tiêu thụ nhiều nhất xăng dầu của Việt Nam, chiếm 28,3% trong tổng lượng xăng dầu xuất khẩu của cả nước và chiếm 25,8% trong tổng kim ngạch, đạt 484.670 tấn, tương đương 191,56 triệu USD, giá trung bình 395,2 USD/tấn, giảm cả về lượng, kim ngạch và giá so với cùng kỳ năm trước, với mức giảm tương ứng 10,5%, 41,3% và 34,5%.
Đứng thứ 2 là thị trường Trung Quốc đạt 187.323 tấn, tương đương 100,26 triệu USD, giá trung bình 535 USD/tấn, giảm mạnh 51,9% về lượng, giảm 64,2% kim ngạch, giảm 25,6% về giá so với cùng kỳ năm 2019; chiếm 11% trong tổng lượng xăng dầu xuất khẩu của cả nước và chiếm 13,5% trong tổng kim ngạch.
Tiếp sau đó là thị trường Malaysia đạt 204.401 tấn, tương đương 55,88 triệu USD, giá 273,4 USD/tấn, tăng mạnh 38,7% về lượng nhưng giảm 10,8% về kim ngạch, giảm 35,6% về giá; chiếm 11,9% trong tổng lượng và chiếm 7,5% trong tổng kim ngạch.

Xuất khẩu xăng dầu 9 tháng đầu năm 2020

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 13/10/2020 của TCHQ)

Thị trường

9 tháng đầu năm 2020

So với cùng kỳ năm 2019 (%)

Tỷ trọng (%)

Lượng (tấn)

Trị giá (USD)

Lượng

Trị giá

Lượng

Trị giá

Tổng cộng

1.711.264

741.218.106

-32,42

-52,39

100

100

Campuchia

484.670

191.559.403

-10,49

-41,33

28,32

25,84

Trung Quốc

187.323

100.255.420

-51,91

-64,24

10,95

13,53

Malaysia

204.401

55.884.917

38,68

-10,75

11,94

7,54

Singapore

155.656

46.985.703

-11,38

-41,1

9,1

6,34

Hàn Quốc

43.263

21.013.439

-34,52

-49,13

2,53

2,83

Thái Lan

52.212

17.311.537

-66,85

-79,58

3,05

2,34

Lào

34.360

16.864.481

-60,69

-69,32

2,01

2,28

Nga

16.134

11.198.848

-54,74

-58,01

0,94

1,51

Indonesia

233

81.625

-37,37

-65,17

0,01

0,01

Philippines

72

31.554

-92,85

-94,87

0

0

 

 

Nguồn: VITIC