Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu đậu tương trong tháng 11/2022 đạt 104.204 tấn, tương đương 72,13 triệu USD, giá trung bình 692,2 USD/tấn, sụt giảm 22,2% về lượng và giảm 21% kim ngạch so với tháng 10/2022, tuy nhiên giá tăng nhẹ 1,5%; so với tháng 11/2021 giảm 9,6% về lượng, nhưng tăng 1,4% về kim ngạch và tăng 12,2% về giá.
Tính chung 11 tháng năm 2022 cả nước nhập khẩu 1,64 triệu tấn đậu tương, trị giá gần 1,14 tỷ USD, giá trung bình 695,7 USD/tấn, giảm 9,8% về lượng nhưng tăng 7,3% kim ngạch và tăng 19% về giá so với cùng kỳ năm 2021.
Đậu tương nhập khẩu về Việt Nam từ thị trường Brazil nhiều nhất, trong tháng 11/2022 tăng trở lại, tăng trên 19% cả về lượng và kim ngạch so với tháng 10/2022 nhưng giá giảm nhẹ 0,7%, đạt 66.800 tấn, tương đương 44,25 triệu USD, giá 662,4 USD/tấn; Tính chung, 11 tháng năm 2022 nhập khẩu đậu tương từ thị trường này đạt 991.983 tấn, tương đương 691,56 triệu USD, chiếm gần 61% trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu đậu tương của cả nước.
Nhập khẩu đậu tương từ thị trường Mỹ - thị trường lớn thứ 2 trong tháng 11/2022 tiếp tục giảm 12,7% về lượng và giảm 15,9% kim ngạch so với tháng 10/2022 và giá giảm nhẹ 3,7%, đạt 24.725 tấn, tương đương 17,6 triệu USD, giá trung bình 711,9 USD/tấn. Tính chung cả 11 tháng năm 2022, nhập khẩu đậu tương từ thị trường này đạt 497.101 tấn, tương đương 340,83 triệu USD, giá 685,6 USD/tấn, chiếm gần 30,4% trong tổng lượng và chiếm 30% trong tổng kim ngạch nhập khẩu đậu tương của cả nước, giảm mạnh 37,3% về lượng, giảm 24,5% về kim ngạch nhưng giá tăng 20,4% so với cùng kỳ năm trước.
Ngoài ra, nhập khẩu đậu tương từ thị trường Canada 11 tháng đầu năm đạt 82.343 tấn, tương đương 61,08 triệu USD, giá 741,7 USD/tấn, tăng 4,6% về lượng, tăng 19,8% về kim ngạch và giá tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước. Nhập khẩu từ thị trường Campuchia đạt 22.153 tấn, tương đương 17,58 triệu USD, giá 793,5 USD/tấn, giảm 3,8% về lượng, nhưng tăng 20,7% về kim ngạch và tăng 25,4% về giá.

Nhập khẩu đậu tương 11 tháng năm 2022

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 10/12/2022 của TCHQ)

Nguồn: Vinanet/VITIC