Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 11/2022 cả nước nhập khẩu 306.845 tấn lúa mì, tương đương 117,19 triệu USD, giá trung bình 381,9 USD/tấn, tăng mạnh 84% về lượng, tăng 66,7% kim ngạch nhưng giảm 11,6% về giá so với tháng 10/2022. So với tháng 11/2021 thì giảm 11,6% về lượng, nhưng tăng 1,9% kim ngạch và tăng 15,2% về giá.
Tính chung trong 11 tháng năm 2022 lượng lúa mì nhập khẩu của cả nước đạt 3,72 triệu tấn, tương đương gần 1,44 tỷ USD, giảm 12,5% về khối lượng, nhưng tăng 15,3% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2021, giá trung bình đạt 386 USD/tấn, tăng 31,8%.
Trong tháng 11/2022 nhập khẩu lúa mì từ thị trường chủ đạo Australia tăng mạnh trở lại, tăng 90,7% về lượng và tăng 80% kim ngạch, nhưng giảm 5,5% về giá so với tháng 10/2022, đạt 173.428 tấn, tương đương 69,89 triệu USD, giá 403 USD/tấn; so với tháng 11/2021 giảm 14% về lượng, giảm 2,7% kim ngạch nhưng tăng 13,3% về giá. Tính chung cả 11 tháng, nhập khẩu lúa mì từ thị trường Australia, chiếm gần 72% trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu lúa mì của cả nước, đạt 2,66 triệu tấn, tương đương 1,03 tỷ USD, giá trung bình 387,5 USD/tấn, giảm 12,8% về lượng, nhưng tăng 14% về kim ngạch và tăng 30,7% về giá so với cùng kỳ năm 2021.
Bên cạnh thị trường chủ đạo Australia là thị trường Brazil chiếm 8,7% trong tổng lượng và chiếm 7,8% trong tổng kim ngạch, đạt 322.760 tấn, tương đương 112,55 triệu USD, giá trung bình 348,7 USD/tấn, tăng mạnh cả về lượng, kim ngạch giá so với cùng kỳ năm 2021, với mức tăng tương ứng 40,6%, 104,6% và 45,5%.
Tiếp đến thị trường Mỹ đạt 280.002 tấn, tương đương 130,24 triệu USD, giá 465 USD/tấn, tăng 42% về lượng, tăng 108,5% kim ngạch và tăng 46,7% về giá so với cùng kỳ, chiếm 7,5% trong tổng lượng và chiếm 9% trong tổng kim ngạch nhập khẩu lúa mì của cả nước.
Nhập khẩu lúa mì từ thị trường Ấn Độ chỉ đạt 73.145 tấn, tương đương 27,21 triệu USD, nhưng so với cùng kỳ năm 2021 thì tăng rất mạnh 1.294% về khối lượng và tăng 1.559% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2021.

Nhập khẩu lúa mì 11 tháng năm 2022

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 10/12/2022 của TCHQ)

Thị trường nhập khẩu lúa mì 11 tháng năm 2022

Nguồn: Vinanet/VITIC