Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu đậu tương trong tháng 3/2023 đạt 196.771 tấn, tương đương133,25 triệu USD, giá trung bình 677,2 USD/tấn, giảm 15,6% về lượng và giảm 20,3% kim ngạch so với tháng 2/2023, giá giảm5,6%; so với tháng 3/2022 tăng 29,3% về lượng, tăng 27,4% về kim ngạch nhưng giảm 1,5% về giá.
Tính chung quý I/2023 cả nước nhập khẩu 498.647 tấn đậu tương, trị giá gần 346,58 triệu USD, giá trung bình 695 USD/tấn, giảm 4,9% về lượng, nhưng tăng 3,7% kim ngạch và tăng 9% về giá so với quý I/2022.
Đậu tương nhập khẩu về Việt Nam từ thị trường Mỹ nhiều nhất, trong tháng 3/2023 giảm 22,7% về lượng và giảm 27,9% về kim ngạch so với tháng 2/2023, giá giảm 6,7%, đạt 119.120 tấn, tương đương 80,81 triệu USD, giá 678,4 USD/tấn; Tính chung, quý I/2023 nhập khẩu đậu tương từ thị trường này đạt 329.874 tấn, tương đương 230,43 triệu USD, chiếm trên 66% trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu đậu tương của cả nước, tăng mạnh 59,3% về lượng, tăng 77,4% về kim ngạch, giá tăng 11,4% so với cùng kỳ năm trước .
Nhập khẩu đậu tương từ thị trường Brazil - thị trường lớn thứ 2 trong quý I/2023 đạt 135.084 tấn, tương đương 91,57 triệu USD, giá 677,9 USD/tấn, chiếm trên 27% trong tổng lượng và chiếm 26,4% trong tổng kim ngạch nhập khẩu đậu tương của cả nước, giảm mạnh 51,8% về lượng, giảm 49% về kim ngạch nhưng giá tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước.
Ngoài ra, nhập khẩu đậu tương từ thị trường Canada quý I/2023 đạt 27.122 tấn, tương đương 19,99 triệu USD, giá 736,9 USD/tấn, giảm 15,3% về lượng, giảm 5,6% về kim ngạch nhưng giá tăng 11,4% so với cùng kỳ năm trước. Nhập khẩu từ thị trường Campuchia đạt 270 tấn, tương đương 211.300 USD, giá 782,6 USD/tấn, giảm 94% cả về lượng và kim ngạch nhưng tăng 7% về giá.

Nhập khẩu đậu tương quý I/2023

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 14/4/2023 của TCHQ)

Nhập khẩu đậu tương quý I/2023 từ thị trường Mỹ tăng mạnh

Nguồn: Vinanet/VITIC