Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 10/2022 cả nước nhập khẩu 166.786 tấn lúa mì, tương đương 72,05 triệu USD, giá trung bình 432 USD/tấn, giảm 54,7% về lượng, giảm 53,9% kim ngạch nhưng tăng 1,8% về giá so với tháng 9/2022. So với tháng 10/2021 thì giảm 48,7% về lượng, giảm 27,9% kim ngạch nhưng tăng 40,5% về giá.
Tính chung cả 10 tháng năm 2022 lượng lúa mì nhập khẩu của cả nước đạt 3,42 triệu tấn, tương đương trên 1,32 tỷ USD, giảm 12,6% về khối lượng, nhưng tăng 16,7% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2021, giá trung bình đạt 386,5 USD/tấn, tăng 33,5%.
Trong tháng 10/2022 nhập khẩu lúa mì từ thị trường chủ đạo Australia giảm mạnh 69,4% về lượng, giảm 67,7% về kim ngạch nhưng tăng 5,7% về giá so với tháng 9/2022, đạt 90.935 tấn, tương đương 38,78 triệu USD, giá 426,5 USD/tấn; so với tháng 10/2021 giảm 37,6% về lượng, giảm 18,4% kim ngạch nhưng tăng 30,8% về giá. Tính chung cả 10 tháng, nhập khẩu lúa mì từ thị trường Australia, chiếm 73% trong tổng lượng và tổng kim ngạch lúa mì nhập khẩu của cả nước, đạt 2,49 triệu tấn, tương đương 961,14 triệu USD, giá trung bình 386,4 USD/tấn, giảm 12,7% về lượng, nhưng tăng 15,4% về kim ngạch và tăng 32,3% về giá so với cùng kỳ năm 2021.
Bên cạnh thị trường chủ đạo Australia là thị trường Brazil chiếm 9,5% trong tổng lượng và chiếm 8,5% trong tổng kim ngạch, đạt 322.760 tấn, tương đương 112,55 triệu USD, giá trung bình 348,7 USD/tấn, tăng mạnh cả về lượng, kim ngạch giá so với cùng kỳ năm 2021, với mức tăng tương ứng 40,6%, 104,6% và 45,5%.
Tiếp đến thị trường Mỹ đạt 273.815 tấn, tương đương 127,6 triệu USD, giá 466 USD/tấn, tăng 43,8% về lượng, tăng 112,7% kim ngạch và tăng 47,9% về giá so với cùng kỳ, chiếm 8% trong tổng lượng và chiếm 9,7% trong tổng kim ngạch nhập khẩu lúa mì của cả nước.
Nhập khẩu lúa mì từ thị trường Ấn Độ chỉ đạt 73.145 tấn, tương đương 27,21 triệu USD, nhưng so với cùng kỳ năm 2021 thì tăng rất mạnh 1.728% về khối lượng và tăng 2.092% về kim ngạch.

Nhập khẩu lúa mì 10 tháng năm 2022

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 10/11/2022 của TCHQ)

Nhập khẩu lúa mì 10 tháng năm 2022 giảm lượng, tăng kim ngạch

Nguồn: Vinanet/VITIC