Riêng trong tháng 6/2021 nhập khẩu 417.792 tấn lúa mì, tương đương125,3 triệu USD, giá trung bình 299,9 USD/tấn, tăng mạnh 47,4% về lượng và tăng 53,1% kim ngạch; giá tăng 3,9% so với tháng 5/2021; so với tháng 6/2020 cũng tăng mạnh lần lượt 59,6%, 76,7% và 10,7%.
Thị trường Australia cung cấp tới 75% trong tổng khối lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu lúa mì của Việt Nam, với 1,72 triệu tấn, tương đương 482,08 triệu USD, giá 280,6 USD/tấn, tăng rất mạnh 278% về lượng, tăng 281% về kim ngạch và tăng 0,8% về giá so với cùng kỳ năm 2020. Riêng trong tháng 6/2021 nhập khẩu từ thị trường này cũn tăng rất mạnh 137,7% về lượng và tăng 146,5% về kim ngạch, tăng 3,7% về giá so với tháng 5/2021, đạt 368.439 tấn, tương đương 109,79 triệu USD, giá 298 USD/tấn; so với tháng 6/2020 cũng tăng tương ứng 292%, 319,4% và 7%.
Ngoài thị trường chủ đạo Australia, thì Việt Nam còn nhập khẩu lúa mì từ Brazil 226.597 tấn, trị giá 54,11 triệu USD, giảm trên 8% cả về lượng và kim ngạch so với cùng kỳ năm trước; nhập khẩu từ Mỹ 151.215 tấn, trị giá 44,93 triệu USD, giảm 26% về lượng và giảm 21% kim ngạch; nhập khẩu từ Nga 36.627 tấn, trị giá 10,42 triệu USD, giảm mạnh 89% cả về lượng và kim ngạch; từ Canada 34.905 tấn, trị giá 9,72 triệu USD, giảm 88% cả về lượng và kim ngạch.

Nhập khẩu lúa mì 6 tháng đầu năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 13/7/2021 của TCHQ)  

Nhập khẩu lúa mì từ Australia 6 tháng đầu năm 2021 tăng mạnh

Nguồn: VITIC