Riêng tháng 6/2021 kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này đạt 371,05 triệu USD, giảm 16,6% so với tháng 5/2021 và giảm 15,6% so với tháng 6/2020.
Achentina, Brazil, Mỹ và EU là các thị trường chủ yếu cung cấp thức ăn gia súc và nguyên liệu cho Việt Nam. Nhập khẩu thức ăn gia súc trong 6 tháng đầu năm nay từ tất cả các thị trường chính đều tăng kim ngạch so với 6 tháng đầu năm 2020; trong đó nhập khẩu từ Achentina – thị trường hang đầu tăng 15,6%, đạt 837,1 triệu USD, chiếm 34% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước; tiếp theo là thị trường Mỹ tăng rất mạnh 77,6%, đạt 413,87 triệu USD, chiếm 16,8%; nhập khẩu từ thị trường Brazil cũng tăng mạnh tăng 63,9%, đạt trên 266,54 triệu USD, chiếm 10,8%.
Bên cạnh đó, nhập khẩu thức ăn gia súc từ thị trường EU 6 tháng đầu năm cũng tăng tới 72,7% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 212,82 triệu USD, trong đó chủ yếu từ Hungari, chiếm 76% trong khối EU, đạt 161,1 triệu USD, tăng 122,7%.
Nhập khẩu thức ăn gia súc từ thị trường Ấn Độ cũng tăng mạnh trên 98%, đạt 175,92 triệu USD.
Tuy nhiên, nhập khẩu thức ăn gia súc từ thị trường Đông Nam Á lại chỉ tăng rất ít 0,3%, đạt triệu 165,41 triệu USD, chiếm 6,7%.

Nhập khẩu thức ăn gia súc 6 tháng đầu năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 13/7/2021 của TCHQ)

ĐVT: USD

Nhập khẩu thức ăn gia súc 6 tháng đầu năm 2021 tăng 32,5%

 

Nguồn: VITIC