Trong đó, riêng tháng 11/2022 đạt 632.938 tấn, tương đương 165,37 triệu USD, giá trung bình 261,3 USD/tấn, giảm 49% về lượng, giảm 50% kim ngạch và giảm 1,8% về giá so với tháng 10/2023; so với tháng 11/2022 thì cũng giảm 27,7% về lượng, giảm 42,7% về kim ngạch và giảm 20,7% về giá.
Brazil là thị trường lớn nhất cung cấp ngô cho Việt Nam trong 11 tháng năm 2023, chiếm 37,92% trong tổng lượng và chiếm 37,78% trong tổng kim ngạch nhập khẩu ngô của cả nước, đạt 3,17 triệu tấn, tương đương trên 952,19 triệu USD, tăng cả về lượng và kim ngạch so với cùng kỳ năm 2022, với mức tăng tương ứng 227,4% và 197,8%, nhưng giá giảm 9%; riêng tháng 11/2023 đạt 243.894 tấn, tương đương 63,37 triệu USD, giá 259,9 USD/tấn, giảm 63% về lượng, giảm 64% kim ngạch so với tháng 10/2023 và giá giảm 2,6%; so với tháng 11/2022 cũng giảm 37,2% về lượng, giảm 50,4% về kim ngạch, giá giảm 21%.
Thị trường lớn thứ 2 là Achentina,11 tháng đầu năm 2023 đạt 3,15 triệu tấn, tương đương 938,24 triệu USD, giá 298 USD/tấn, chiếm 37,67% trong tổng lượng và chiếm 37,23% trong tổng kim ngạch nhập khẩu ngô của cả nước, giảm mạnh 40,7% về lượng, giảm 49,8% về kim ngạch và giá giảm 15,4% so với cùng kỳ năm trước.
Nhập khẩu ngô từ thị trường Ấn Độ 11 tháng năm 2023 đạt 1,18 triệu tấn, tương đương 366,25 triệu USD, giá 309,9 USD/tấn, chiếm trên trên 14% trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu ngô của cả nước, tăng mạnh 73,4% về lượng, tăng 62,8% về kim ngạch nhưng giá giảm 6,1% so với 11 tháng năm 2022.

Nhập khẩu ngô 11 tháng năm 2023

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 14/12/2023 của TCHQ)

Nhập khẩu ngô 11 thángnăm 2023 giảm cả về lượng và kim ngạch

Nguồn: Vinanet/VITIC