Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 11/2023 cả nước nhập khẩu 267.602 tấn lúa mì, tương đương78,32 triệu USD, giá trung bình 292,7 USD/tấn, giảm cả về lượng, kim ngạch và giá so với tháng 10/2023, với mức giảm tương ứng 35,5%, 39,9% và 6,9%. So với tháng 11/2022 thì giảm 12,8% về lượng, giảm 33,2% kim ngạch và giảm 23,4% về giá.
Tính chung cả 11 tháng năm 2023 lượng lúa mì nhập khẩu của cả nước đạt trên 3,99 triệu tấn, tương đương gần 1,37 tỷ USD, tăng 8,2% về khối lượng, nhưng giảm 4% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2022, giá trung bình đạt 342 USD/tấn, giảm11,2%.
Trong tháng 11/2023 nhập khẩu lúa mì từ thị trường chủ đạo Australia sụt giảm mạnh 69,4% về lượng, giảm 70% về kim ngạch và giảm 1,8% về giá so với tháng 10/2023, đạt 44.842 tấn, tương đương 14,17 triệu USD, giá 316 USD/tấn; so với tháng 11/2022 thì giảm 74,1% về lượng, giảm79,7% kim ngạch và giảm 21,6% về giá. Tính chung cả 11 tháng, nhập khẩu lúa mì từ thị trường Australia, chiếm 65,7% trong tổng lượng và chiếm 65,5% trong tổng kim ngạch nhập khẩu lúa mì của cả nước, đạt 2,62 triệu tấn, tương đương 895,33 triệu USD, giá trung bình 3412,4 USD/tấn, giảm 1,4% về lượng, giảm 13,2% về kim ngạch và giảm 11,9% về giá so với cùng kỳ năm 2022.
Tiếp sau đó là thị trường Mỹ chiếm 9,3% trong tổng lượng và chiếm 10,4% trong tổng kim ngạch, đạt 372.279 tấn, tương đương 141,96 triệu USD, giá trung bình 381,3 USD/tấn, tăng 48,4% về lượng, tăng 21,8% kim ngạch nhưng giảm 17,9% về giá so với cùng kỳ năm 2022
Thị trường Brazil đứng thứ 3 đạt 261.611 tấn, tương đương 95,82 triệu USD, giá 366,3 USD/tấn, giảm 19% về lượng, giảm 14,9% kim ngạch nhưng tăng 5% về giá so với cùng kỳ, chiếm 6,6% trong tổng lượng và chiếm 7% trong tổng kim ngạch nhập khẩu lúa mì của cả nước.

Nhập khẩu lúa mì 11 tháng năm 2023

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 14/12/2023 của TCHQ)

Thị trường cung cấp lúa mì cho Việt Nam 11 tháng năm 2023

Nguồn: Vinanet/VITIC