Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu đậu tương trong tháng 11/2023 đạt 45.320 tấn, tương đương 30,24 triệu USD, giá trung bình 667,3 USD/tấn, giảm mạnh 67,4% về lượng và giảm 63,9% kim ngạch so với tháng 10/2023, giá tăng 10,6%; so với tháng 11/2022 thì giảm 56,3% về lượng và giảm 57,9% về kim ngạch và giảm 3,6% về giá.
Tính chung 11 tháng đầu năm 2023 cả nước nhập khẩu 1,66 triệu tấn đậu tương, trị giá trên 1,05 tỷ USD, giá trung bình 633,6 USD/tấn, tăng 1,3% về lượng nhưng giảm 7,8% kim ngạch và giảm 8,9% về giá so với cùng kỳ năm 2022.
Đậu tương nhập khẩu về Việt Nam nhiều nhất từ thị trường Brazil, nhưng riêng tháng 11/2023 không nhập khẩu; Tính chung, 11 tháng năm 2023 nhập khẩu từ thị trường này đạt 895.240 tấn, tương đương 530,77 triệu USD, chiếm 54% trong tổng lượng và chiếm 50,6% trong tổng kim ngạch nhập khẩu đậu tương của cả nước.
Nhập khẩu đậu tương từ thị trường Mỹ - thị trường lớn thứ 2 trong tháng 11/2023 sụt giảm 17,4% về lượng, giảm 20,8% kim ngạch so với tháng 10/2023 và giá giảm 4,2%, đạt 25.554 tấn, tương đương 15,96 triệu USD, giá trung bình 624,7 USD/tấn. Tính chung cả 11 tháng năm 2023, nhập khẩu từ thị trường này đạt 577.838 tấn, tương đương 391,92 triệu USD, giá 678,3 USD/tấn, chiếm 34,9% trong tổng lượng và chiếm 37,4% kim ngạch nhập khẩu đậu tương của cả nước, tăng trên 16,2% về lượng và tăng 15% về kim ngạch nhưng giá giảm 1% so với cùng kỳ năm trước.
Ngoài ra, nhập khẩu đậu tương từ thị trường Canada 11 tháng đầu năm đạt 98.548 tấn, tương đương trên 72,68 triệu USD, giá 737,5 USD/tấn, tăng 19,7% về lượng, tăng 19% về kim ngạch nhưng giá giảm 0,6% so với cùng kỳ năm trước. Nhập khẩu từ thị trường Campuchia đạt 14.219 tấn, tương đương 10,69 triệu USD, giá 751,8 USD/tấn, giảm mạnh gần 34,5% về lượng, giảm 38% kim ngạch và giá giảm 5,4%.

Nhập khẩu đậu tương 11 tháng đầu năm 2023

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 14/12/2023 của TCHQ)

Thị trường nhập khẩu đậu tương 11 thángnăm 2023

Nguồn: Vinanet/VITIC