Trong đó, riêng tháng 2/2023 đạt 638.359 tấn, tương đương 215,57 triệu USD, giá trung bình 337,7 USD/tấn, giảm 20,7% về lượng, giảm 20% kim ngạch, nhưng giá tăng 0,9% so với tháng 1/2023; so với tháng 2/2022 thì tăng mạnh 25,8% về lượng, tăng 31,5% về kim ngạch và tăng 4,5% về giá.
Brazil là thị trường chủ đạo cung cấp ngô cho Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2023, chiếm trên 57% trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu ngô của cả nước, đạt 820.119 tấn, tương đương gần 272,64 triệu USD, giá 332,4 USD/tấn, tăng mạnh 242% về lượng, tăng 261,3% kim ngạch và tăng 5,6% về giá so với cùng kỳ năm 2022; riêng tháng 2/2023 đạt 375.669 tấn, tương đương 125,75 triệu USD, giá 334,7 USD/tấn, giảm 19,5% về lượng, giảm 18,3% kim ngạch so với tháng 1/2023, giá tăng nhẹ 1,5%; so với tháng 2/2022 thì tăng mạnh 257% về lượng, tăng 278% về kim ngạch, giá tăng 5,9%.
Thị trường lớn thứ 2 là Achentina, trong 2 tháng đầu năm 2023 đạt 277.945 tấn, tương đương 93,26 triệu USD, giá 335,5 USD/tấn, chiếm gần 20% trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu ngô của cả nước, giảm mạnh 66% về lượng, giảm 65% về kim ngạch nhưng giá tăng nhẹ 3,2% so với 2 tháng đầu năm 2022.
Tiếp đến thị trường Ấn Độ 2 tháng đầu năm 2023 đạt 233.789 tấn, tương đương 76,66 triệu USD, giá 327,9 USD/tấn, chiếm trên 16% trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu ngô của cả nước, giảm mạnh 35,2% về lượng, giảm 31% về kim ngạch nhưng giá tăng 6,4% so với cùng kỳ năm trước.

Nhập khẩu ngô 2 tháng đầu năm 2023

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 10/3/2023 của TCHQ) 

Nhập khẩu ngô 2 tháng đầu năm 2023 giảm cả lượng và kim ngạch

Nguồn: Vinanet/VITIC