Trong đó, riêng tháng 5/2024 đạt 754.635 tấn, tương đương 186,15 triệu USD, giá trung bình 246,7 USD/tấn, tăng 14% về lượng và tăng 10,9% kim ngạch so với tháng 4/2024, nhưng giá giảm 2,8%; so với tháng 5/2023 thì tăng mạnh 89,3% về lượng, tăng 41,8% về kim ngạch nhưng giảm 25% về giá.
Achentina vượt qua Brazil trở thành thị trường lớn nhất cung cấp ngô cho Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2024, chiếm 48,5% trong tổng lượng và chiếm 46,7% trong tổng kim ngạch nhập khẩu ngô của cả nước, đạt 2,06 triệu tấn, tương đương gần 498,71 triệu USD, giá 242,7 USD/tấn, tăng 126,6% về lượng, tăng 64,2% kim ngạch nhưng giảm 27,6% về giá so với 5 tháng đầu năm 2023.
Thị trường lớn thứ 2 là Brazil, trong 5 tháng đầu năm 2024 đạt gần 1,49 triệu tấn, tương đương 381,82 triệu USD, giá 256,9 USD/tấn, chiếm trên 35% trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu ngô của cả nước, tăng 7,8% về lượng, nhưng giảm 17% về kim ngạch và giá giảm 23% so với 5 tháng đầu năm 2023.
Tiếp đến thị trường Lào 5 tháng đầu năm 2024 đạt 75.089 tấn, tương đương 18,79 triệu USD, giá 250,2 USD/tấn, chiếm trên 1,8% trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu ngô của cả nước, tăng 24,3% về lượng, nhưng giảm 11% về kim ngạch và giá giảm 28,4% so với cùng kỳ năm trước. 

Nhập khẩu ngô 5 tháng đầu năm 2024

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 12/6/2024 của TCHQ)

Nhập khẩu ngô 5 tháng đầu năm 2024 trị giá gần 1,07 tỷ USD

 

Nguồn: Vinanet/VITIC