Trong đó, riêng tháng 5/2024 đạt 225.917 tấn, tương đương 114,34 triệu USD, giá trung bình 506,1 USD/tấn, tăng 1,4% về lượng, tăng 2,7% kim ngạch so với tháng 4/2024, và giá tăng 1,3%; so với tháng 5/2023 tăng mạnh 60,3% về lượng, tăng 32,4 % về kim ngạch nhưng giảm 17,5% về giá.
Brazil là thị trường lớn nhất cung cấp đậu tương cho Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2024, chiếm gần 57,8% trong tổng lượng và chiếm 55,6% trong tổng kim ngạch nhập khẩu đậu tương của cả nước, đạt 571.686 tấn, tương đương gần 290,27 triệu USD, giá 507,8 USD/tấn, tăng 65,2% về lượng, tăng 31,7% kim ngạch nhưng giảm 20,3% về giá so với 5 tháng đầu năm 2023.
Thị trường lớn thứ 2 là Mỹ, trong 5 tháng đầu năm 2024 đạt 332.464 tấn, tương đương 182,7 triệu USD, giá 549,5 USD/tấn, chiếm 33,6% trong tổng lượng và chiếm 35% trong tổng kim ngạch nhập khẩu đậu tương của cả nước, giảm 25,2% về lượng, giảm 40,2% về kim ngạch và giá giảm 20% so với 5 tháng đầu năm 2023.
Tiếp đến thị trường Canada 5 tháng đầu năm 2024 đạt 47.731 tấn, tương đương 29,28 triệu USD, giá 613,5 USD/tấn, chiếm 4,8% trong tổng lượng và chiếm 5,1% trong tổng kim ngạch nhập khẩu đậu tương của cả nước, giảm 8,1% về lượng, giảm 24,7% về kim ngạch và giá giảm 18% so với cùng kỳ năm trước.

Nhập khẩu đậu tương 5 tháng đầu năm 2024

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 12/6/2024 của TCHQ)

Nhập khẩu đậu tương 5 tháng năm 2024 tăng khối lượng, giảm kim ngạch

Nguồn: Vinanet/VITIC