Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu xăng dầu về Việt Nam trong tháng 5/2022 giảm 2,9% về lượng và tăng 3,5% về kim ngạch so với tháng trước, đạt 766.671 tấn, trị giá 890,3 triệu USD.
Tính chung trong 5 tháng đầu năm 2022, lượng xăng dầu nhập khẩu đạt 4.188.124 tấn, trị giá 4,2 tỷ USD, giá trung bình 1.002 USD/tấn, tăng 17,8% về lượng và tăng 123,2% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2021.

Việt Nam nhập khẩu xăng dầu nhiều nhất từ Hàn Quốc trong 5 tháng đầu năm 2022, chiếm 41,5% trong tổng kim ngạch nhập khẩu, đạt 1.740.635 tấn, trị giá 1,8 tỷ USD, tăng 109,4% về lượng và tăng 280,3% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2021. 

Tiếp đến là thị trường Malaysia, 5 tháng đầu năm 2022 chiếm tỷ trọng 14,5% trong tổng kim ngạch nhập khẩu, giảm 43,1% về lượng và tăng 1,1% về kim ngạch, đạt 700.721 tấn, trị giá 611,9 triệu USD; riêng tháng 5/2022 nhập khẩu từ thị trường này giảm 60,9% về lượng và giảm 61,1% về kim ngạch, giảm 4 USD.

Tiếp sau là thị trường Singapore, 5 tháng đầu năm 2022 chiếm hơn 13% trong tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu, đạt 566.814 tấn, trị giá 580,4 triệu USD, giảm 5,3% về lượng và tăng 80,5% về kim ngạch; riêng tháng 5/2022 nhập khẩu đạt 116.598 tấn, trị giá 132,8 triệu USD, tăng 0,09% về lượng và tăng 8% về trị giá.

Tiếp đến là thị trường Thái Lan, 5 tháng đầu năm 2022 chiếm 9-10% trong tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu, giảm 9,3% về lượng và tăng 71,1% về kim ngạch, đạt 418.609 tấn, trị giá 415,2 triệu USD; riêng tháng 5/2022 nhập khẩu đạt 111.089 tấn, trị giá 129,7 triệu USD, tăng 138,1% về lượng và tăng 17,4% về trị giá.

Nhập khẩu xăng dầu 5 tháng đầu năm 2022

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 7/6/2022 của TCHQ)

Nguồn: VITIC