Tính chung trong 3 tháng đầu năm 2023, lượng xăng dầu nhập khẩu đạt 2.593.157 tấn, trị giá 2,2 tỷ USD, giá trung bình 864 USD/tấn, giảm 23 USD/tấn, giảm 2,4% về lượng và giảm 8,4% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2022.
Việt Nam nhập khẩu xăng dầu nhiều nhất từ Hàn Quốc trong 3 tháng đầu năm 2023, chiếm hơn 40% trong tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu, đạt 1.044.867 tấn, trị giá 901,2 triệu USD, giảm 1,4% về lượng và giảm 11,2% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2022; trong đó riêng tháng 3/2023 nhập khẩu giảm 5% về lượng và giảm 12,4% kim ngạch so với tháng 02/2023, đạt 338.993 tấn, trị giá 274,4 triệu USD.
Tiếp sau là thị trường Singapore, chiếm hơn 23% trong tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu trong 3 tháng đầu năm 2023, đạt 607.297 tấn, trị giá 530,3 triệu USD, tăng 71,8% về lượng và tăng 55,3% về kim ngạch; riêng tháng 3/2023 nhập khẩu đạt 172.163 tấn, trị giá 141,5 triệu USD, giảm 10,2% về lượng và giảm 17,8% về trị giá.

Tiếp đến là thị trường Malaysia, 3 tháng năm 2023 chiếm hơn 14-15% tỷ trọng trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu, giảm 29,1% về lượng và giảm 30,5% về kim ngạch, đạt 398.238 tấn, trị giá 324,1 triệu USD; riêng tháng 3/2023 nhập khẩu từ thị trường này giảm 41,8% về lượng và giảm 46,7% về kim ngạch.

Tiếp đến là thị trường Trung Quốc, 3 tháng đầu năm 2023 chiếm hơn 11% trong tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu, tăng 72,3% về lượng và tăng 60,8% về kim ngạch, đạt 290.892 tấn, trị giá 261,4 triệu USD; riêng tháng 3/2023 nhập khẩu đạt 94.987 tấn, trị giá 82,8 triệu USD, giảm 16,9% về lượng và giảm 21,5% về trị giá.

 

Nhập khẩu xăng dầu 3 tháng đầu năm 2023

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 10/4/2023 của TCHQ) 

Nguồn: VITIC