Riêng tháng 6/2021 kim ngạch nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may, da giày các loại đạt gần 584,02 triệu USD, giảm 5,9% so với tháng 5/2021 nhưng tăng mạnh 44% so với tháng 6/2020.
Việt Nam nhập khẩu chủ yếu các loại nguyên phụ liệu dệt may, da giày từ thị trường Trung Quốc, riêng nhập khẩu từ thị trrường này đạt trên 1,63 tỷ USD, chiếm 48,9% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, tăng 45,4% so với cùng kỳ năm 2020; Riêng tháng 6/2021 kim ngạch đạt trên 276,6 triệu USD, giảm 11,7% so với tháng 5/2021 nhưng tăng 43,8% so với tháng 6/2020.
Tiếp sau đó là một số thị trường cũng đạt kim ngạch lớn như: Thị trường Hàn Quốc đạt 313,21 triệu USD, tăng 15,7%, chiếm 9,4%; Riêng tháng 6/2021 đạt 66,13 triệu USD, tăng 2,5% so với tháng 5/2021 và tăng 31,7% so với tháng 6/2020.
Thị trường Đài Loan đạt 223,08 triệu USD, tăng 20,6% so với cùng kỳ, chiếm 6,7%; riêng trong tháng 6/2021, tăng 1,1% so với tháng 5/2021 và tăng rất mạnh 55,8% so với tháng 6/2020, đạt 39,95 triệu USD.
Thị trường Mỹ đạt 218,63 triệu USD, tăng 8,3% so với cùng kỳ, chiếm 6,6%; riêng trong tháng 6/2021 tăng 3% so với tháng 5/2021 nhưng tăng rất mạnh 61,6% so với tháng 6/2020, đạt 39,29 triệu USD.
Đáng chú ý, nguyên phụ liệu dệt may, da giày nhập khẩu từ thị trường EU 6 tháng tăng mạnh 37,9%, đạt 183,42 triệu USD, chiếm 5,5%.
Nhìn chung, nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may, da giày từ hầu hết các thị trường trong 6 tháng đầu năm 2021 tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm 2021.

Nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may, da giày 6 tháng đầu năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 13/7/2021 của TCHQ)

ĐVT: USD

Thị trường chủ yếu cung cấp nguyên phụ liệu dệt may, da giày cho Việt Nam 6 tháng đầu năm 2021

Nguồn: VITIC