So với tháng 1/2022 cũng giảm 24,4% về lượng, giảm 20,8% về kim ngạch nhưng tăng 4,8% về giá.
Brazil là thị trường chủ đạo cung cấp ngô cho Việt Nam trong tháng 1/2023, chiếm trên 58% trong tổng lượng và chiếm 57,1% trong tổng kim ngạch nhập khẩu ngô của cả nước, đạt 466.503 tấn, tương đương gần 153,92 triệu USD, giảm 0,06% về lượng, giảm 1,7% kim ngạch và giảm 1,7% về giá so với tháng 12/2022; so với tháng 1/2022 tăng rất mạnh 246,7% về lượng, tăng 264,5% về kim ngạch, giá tăng 5,2%.
Nhập khẩu ngô từ Achentina tháng 1/2023 đạt 263.297 tấn, tương đương 88,47 triệu USD, giá 336 USD/tấn, chiếm gần 33% trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu ngô của cả nước, giảm 27,2% về lượng, giảm 26,2% về kim ngạch nhưng giá tăng nhẹ 1,3% so với tháng 12/2022; so với tháng 1/2022 cũng giảm mạnh 55,8% về lượng, giảm 54% về kim ngạch, nhưng giá tăng 3,8%.
Ngoài ra, nhập khẩu ngô từ thị trường thị trường Đông Nam Á tháng 1/2023 đạt 20.765 tấn, tương đương 8,77 triệu USD, giá 422,2 USD/tấn, chiếm 2,6% trong tổng lượng và chiếm 3,3% trong tổng kim ngạch nhập khẩu ngô của cả nước, tăng mạnh 131% về lượng, tăng 146,7% về kim ngạch và giá tăng 6,7% so với tháng 12/2022; so với tháng 1/2022 cũng tăng rất mạnh 4.235% về lượng, tăng 676% về kim ngạch.

Nhập khẩu ngô tháng 1/2023

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 12/2/2023 của TCHQ)

Thị trường nhập khẩu ngô tháng 1/2023

Nguồn: Vinanet/VITIC