Campuchia vẫn là thị trường xuất khẩu xăng dầu lớn nhất của Việt Nam, trong năm 2022, đạt 638.467 tấn, trị giá 656 triệu USD, giảm 2,02% về lượng và tăng 69,9% về trị giá so năm trước, chiếm 30,4% tổng lượng và 32,1% tổng kim ngạch xuất khẩu; riêng trong tháng 12/2022 đạt 60.790 tấn, trị giá 56,8 triệu USD, tăng 35% về lượng và tăng 26% về trị giá.
Sau đó là thị trường Trung Quốc chiếm 6% trong tổng lượng và 7% tổng kim ngạch, đạt 130.114 tấn, kim ngạch 148,3 triệu USD, tăng 16,2% về lượng và tăng 85,9% về trị giá; riêng tháng 12/2022 đạt 18.760 tấn, trị giá 20,7 triệu USD.
Xuất khẩu xăng dầu sang thị trường Hàn Quốc chiếm 6,2% trong tổng lượng và 6,7% tổng kim ngạch, đạt 130.447 tấn, kim ngạch đạt 138,4 triệu USD, tăng 74,3% về lượng và tăng 173,6% về trị giá trong năm 2022; riêng tháng 12/2022 xuất khẩu tăng 47,9% về lượng và tăng 52,3% về trị giá.
Tiếp đến là thị trường Lào chiếm 5,8% tổng lượng và 6,1% tổng kim ngạch, đạt 123.721 tấn, kim ngạch 125,3 triệu USD, tăng 236,5% về lượng và tăng 438,8% về trị giá; riêng tháng 12/2022 đạt 64.345 tấn, trị giá 60 triệu USD, tăng 861,5% về lượng và tăng 721,6% về trị giá.
Tiếp sau là thị trường Singapore chiếm 8,5% tổng lượng và 5,8% tổng kim ngạch. Những thị trường còn lại như Malaysia, Thái Lan, Nga, Philippines và Indonesia và chỉ chiếm tỷ trọng xuất khẩu nhỏ dưới 2%.
Xuất khẩu xăng dầu năm 2022
(Tính toán theo số liệu công bố ngày 10/1/2023 của TCHQ) 

Nguồn: VITIC