Thực hiện Thông tư số 03/2021/TT-BCT ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021, Quyết định số 1892/QĐ-BCT ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc thành lập Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021, Quyết định số 2109/QĐ-HĐĐGHNNKĐ ngày 06 tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021 về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021.
Vào hồi 8 giờ 30 ngày 29 tháng 9 năm 2021 tại Trụ sở Bộ Công Thương, số 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021 (Bộ Công Thương) đã tổ chức Phiên đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021, tổng số lượng đường đấu giá là 108.000 tấn đường (mã HS 17.01), trong đó có 76.000 tấn đường thô, 32.000 tấn đường tinh luyện.
Kết quả của Phiên đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021 như sau:
I. Kết quả đấu giá đường thô
09 thương nhân tham gia đấu giá có hồ sơ và Phiếu bỏ giá đầy đủ, hợp lệ; có 05 thương nhân trúng đấu giá, cụ thể:
1. Công ty Cổ phần Đường Việt Nam: 20.000 tấn.
2. Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi: 20.000 tấn.
3. Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa: 16.000 tấn.
4. Công ty TNHH Một Thành viên Đường TTC Biên Hòa - Đồng Nai: 16.000 tấn.
5. Công ty TNHH Một Thành viên Biên Hòa - Ninh Hòa: 4.000 tấn.
II. Kết quả đấu giá đường tinh luyện
02 thương nhân tham gia đấu giá có hồ sơ và Phiếu bỏ giá đầy đủ, hợp lệ; có 02 thương nhân trúng đấu giá, cụ thể:
1. Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bến Tre: 20.000 tấn.
2. Công ty Cổ phần Thực phẩm CJ Cầu Tre: 1.000 tấn.
Bảng tổng hợp giá đăng ký của các thương nhân tham gia đấu giá và kết quả trúng đấu giá chi tiết tại đây.
Cục Xuất nhập khẩu

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương