Riêng tháng 11/2023 xuất khẩu hạt điều giảm 0,3% về lượng, giảm 1,6% kim ngạch và giá giảm 1,3% so với tháng 10/2023, đạt 64.148 tấn, tương đương 352,61 triệu USD, giá 5.497 USD/tấn.
Top 3 thị trường lớn nhất tiêu thụ hạt điều của Việt Nam đó là Mỹ, Trung Quốc, Hà Lan; trong đó xuất khẩu sang Mỹ 144.280 tấn, tương đương trên 810,86 triệu USD, giá 5.620 USD/tấn, tăng 10% về lượng, tăng 5,4% về kim ngạch nhưng giảm nhẹ 4,2% về giá so với cùng kỳ năm 2022; chiếm gần 25% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu hạt điều của cả nước.
Xuất khẩu sang Trung Quốc tăng mạnh 42,3% về lượng, tăng 47,5% về kim ngạch và tăng nhẹ 3,7% về giá so với cùng kỳ năm 2022, đạt 98.962 tấn, tương đương 602,41 triệu USD, giá 6.087,3 USD/tấn; chiếm 17% trong tổng lượng và chiếm 18,3% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hạt điều của cả nước.
Xuất khẩu sang thị trường Hà Lan tăng 14,9% về lượng, tăng 20% kim ngạch và tăng 4,5% về giá so với cùng kỳ năm 2022, đạt 56.524 tấn, tương đương 324,92 triệu USD, giá 5.748,3 USD/tấn; chiếm gần 10% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu hạt điều của cả nước.
Nhìn chung, xuất khẩu hạt điều trong 11 tháng năm 2023 sang hầu hết các thị trường tăng cả về lượng và kim ngạch so với cùng kỳ năm 2022.

Xuất khẩu hạt điều 11 tháng năm 2023

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 14/12/2023 của TCHQ)

Xuất khẩu hạt điều sang các thị trường 11 tháng năm 2023

Nguồn: Vinanet/VITIC