Riêng tháng 6/2022 xuất khẩu 217.034 tấn phân bón các loại đạt 147,26 triệu USD, giá 678,5 USD/tấn, tăng 63,7% về khối lượng, tăng 67,7% kim ngạch, tăng 2,5% về giá so với tháng 5/2022 và so với tháng 6/2021 cũng tăng mạnh cả lượng, kim ngạch và giá, với mức tăng tương ứng 74,3%, 227% và 87,8%
Phân bón của Việt Nam xuất khẩu chủ yếu sang thị trường Campuchia, riêng thị trường này đã chiếm 26,6% trong tổng khối lượng và chiếm 22,7% trong tổng kim ngạch xuất khẩu phân bón của cả nước, đạt 265.576 tấn, tương đương146,55 triệu USD, giá trung bình 551,8 USD/tấn, giảm 6,2% về lượng, nhưng tăng 48,5% kim ngạch và tăng 58,4% về giá so với cùng kỳ năm 2021. Riêng tháng 6/2022 xuất khẩu sang thị trường này giảm 28,6% về khối lượng, giảm 25,2% về kim ngạch nhưng tăng 4,7% về giá so với tháng 5/2022, đạt 46.794 tấn, tương đương 28,81 triệu USD.
Đứng sau thị trường chủ đạo Campuchia là các thị trường như: Lào đạt 36.566 tấn, tương đương 20,29 triệu USD, giá trung bình 554,9 USD/tấn, tăng 14,4% về lượng, tăng 63,8% kim ngạch và 43,3% về giá, chiếm trên 3% trong tổng khối lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu phân bón của cả nước.
Xuất khẩu sang thị trường Lào đạt 36.566 tấn, tương đương 20,29 triệu USD, giá trung bình 554,9 USD/tấn, tăng 14,4 % về lượng và tăng 63,8% kim ngạch, giá tăng 43,3%, chiếm 3,7% trong tổng khối lượng và chiếm 3,1% trong tổng kim ngạch.
Xuất khẩu sang thị trường Thái Lan đạt 22.210 tấn, tương đương 17,57 triệu USD, giá trung bình 791 USD/tấn, tăng mạnh 112,3% về lượng, tăng 356% kim ngạch, giá tăng 114,9%, chiếm trên 2% trong tổng khối lượng và tổng kim ngạch.

Xuất khẩu phân bón 6 tháng năm 2022

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 11/7/2022 của TCHQ)

Xuất khẩu phân bón 6 tháng đầu năm 2022 tăng 181% kim ngạch

Nguồn: Vinanet/VITIC