Riêng xuất khẩu thủy sản của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chiếm 12% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt 54,69 triệu USD, giảm 25,3%.
Thủy sản xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Nhật Bản chiếm 19,9% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt trên 91,19 triệu USD, giảm 28,9% so với tháng 12/2022 và giảm 31,9% so với tháng 1/2022.
Đứng thứ 2 về kim ngạch là thị trường Mỹ chiếm tỷ trọng 14,9%, đạt gần 68,12 triệu USD, giảm 31,5% so với tháng 12/2022 và giảm 65,9% so với tháng 1/2022.
Tiếp đến thị trường Hàn Quốc Quốc trong tháng 1/2023 giảm 31,9% so với tháng 12/2022 và giảm 29,5% so với tháng 1/2022, đạt 49,37 triệu USD, chiếm 10,8% trong tổng kim ngạch.
Xuất khẩu thủy sản sang thị trường FTA RCEP tháng 1/2023 giảm mạnh 43,7% so với tháng 12/2022 và giảm 35,6% so với tháng 1/2022, đạt gần 230,64 triệu USD; Xuất khẩu sang thị trường FTA CPTTP giảm 35,8% so với tháng 12/2022 và giảm 42% so với tháng 1/2022, đạt 135,81 triệu USD. Xuất khẩu thủy sản sang thị trường FTA EAEU chiếm 1,4% trong tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của cả nước, đạt trên 6,27 triệu USD, giảm 29,6% so với tháng 12/2022 và giảm 63,3% so với tháng 1/2022. Xuất khẩu thủy sản sang thị trường ASEAN chiếm 10,8% trong tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của cả nước, đạt trên 49,5 triệu USD, giảm 29,9% so với tháng 12/2022 và giảm 14,6% so với tháng 1/2022.

Xuất khẩu thủy sản tháng 1/2023

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 12/2/2023 của TCHQ)

ĐVT: USD

Xuất khẩu thủy sản tháng 1/2023 sụt giảm gần 48%

Nguồn: Vinanet/VITIC