Campuchia vẫn là thị trường xuất khẩu xăng dầu lớn nhất của Việt Nam, trong 7 tháng đầu năm 2022, đạt 425.895 tấn, trị giá 450,1 triệu USD, giảm 0,3% về lượng và tăng 99,7% về trị giá so với cùng kỳ năm trước, chiếm 36,04% tổng lượng và 39% tổng kim ngạch xuất khẩu; riêng trong tháng 7/2022 đạt 36.706 tấn, trị giá 48,2 triệu USD, giảm 31,6% về lượng và giảm 34,9% về trị giá.
Sau đó là thị trường Hàn Quốc chiếm hơn 6% trong tổng lượng và tổng kim ngạch, đạt 72.150 tấn, kim ngạch 73,8 triệu USD, tăng mạnh 346,2% về lượng và tăng 680,2% về trị giá; riêng tháng 7/2022 đạt 14.302 tấn, trị giá 18,6 triệu USD, giá trung bình xuất khẩu 1.301 USD/tấn, tăng 145 USD/tấn so với tháng 6/2022.
Tiếp sau là thị trường Singapore chiếm 6,2% tổng lượng và 5,0% tổng kim ngạch, đạt 66.693 tấn, kim ngạch 51,9 triệu USD, giảm 59,4% về lượng và giảm 43,03% về trị giá; riêng tháng 7/2022 đạt 16.786 tấn, trị giá 12,1 triệu USD.
Xuất khẩu xăng dầu sang thị trường Trung Quốc chiếm 4,7% trong tổng lượng và 5,4% tổng kim ngạch, đạt 56.5855 tấn, kim ngạch đạt 62,5 triệu USD, tăng 1,8% về lượng và tăng 74,6% về trị giá trong 7 tháng đầu năm 2022; riêng tháng 7/2022 xuất khẩu tăng 5,6% về lượng và tăng 14,9% về trị giá, giá xuất trung bình đạt 1.331 USD/tấn, tăng 108 USD so với giá xuất khẩu tháng 6/2022.

Xuất khẩu xăng dầu 7 tháng đầu năm 2022

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 11/8/2022 của TCHQ)

Nguồn: VITIC