Campuchia vẫn là thị trường xuất khẩu xăng dầu lớn nhất của Việt Nam, trong 8 tháng đầu năm 2023, đạt 391.217 tấn, trị giá 330 triệu USD, giảm 16,4% về lượng và giảm 32,9% về trị giá so với cùng kỳ năm trước, chiếm hơn 26% tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu; riêng trong tháng 8/2023 đạt 31.283 tấn, trị giá 28,8 triệu USD, giảm 28,1% về lượng và giảm 15,9% về trị giá.
Xuất khẩu xăng dầu 8 tháng đầu năm 2023
(Tính toán theo số liệu công bố ngày 10/9/2023 của TCHQ)

Nguồn: Tổng cục hải quan

Sau đó là thị trường Hàn Quốc chiếm 8-9% trong tổng lượng và tổng kim ngạch, đạt 128.103 tấn, kim ngạch 116,2 triệu USD, tăng 55,6% về lượng và tăng 34,3% về trị giá; riêng tháng 8/2023 đạt 14.583 tấn, trị giá 11,9 triệu USD.
Xuất khẩu xăng dầu sang thị trường Trung Quốc chiếm hơn 7-8% trong tổng lượng và kim ngạch, đạt 115.883 tấn, kim ngạch đạt 106,8 triệu USD, tăng 65,2% về lượng và tăng 32,5% về trị giá trong 8 tháng đầu năm 2023; riêng tháng 8/2023 xuất khẩu tăng 16,3% về lượng và tăng 18,2% về trị giá.
Tiếp sau là thị trường Singapore chiếm 12% về tổng lượng và 8,3% về tổng kim ngạch, đạt 180.498 tấn, kim ngạch 104,4 triệu USD, tăng 83,7% về lượng và tăng 35,1% về trị giá; riêng tháng 8/2023 đạt 41.566 tấn, trị giá 26 triệu USD.
Tiếp sau là thị trường Lào, Malaysia và Thái Lan chỉ chiếm tỷ trọng xuất khẩu nhỏ dưới 4% tổng lượng và tổng kim ngạch.

Nguồn: VITIC