Tính chung trong 9 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu xăng dầu tăng 3,9% lượng và tăng 39,9% kim ngạch so với 9 tháng đầu năm 2020, đạt 1.790.356 tấn, trị giá 1,04 tỷ USD, giá xuất khẩu trung bình 581,3 USD/tấn, tăng 141 USD/tấn so với 9 tháng đầu năm 2020.
Trong tháng 9/2021 kim ngạch xuất khẩu xăng dầu sang Campuchia giảm 4,04% về lượng và giảm 1,74% về kim ngạch so với tháng 8/2021, đạt 42.048 tấn, trị giá 28,139 triệu USD, giá trung bình 685 USD/tấn, tăng 16 USD/tấn so với tháng 8/2021. Xuất khẩu sang Singapore tăng 10,02% về lượng và tăng 15,97% về kim ngạch, đạt 102.623 tấn, trị giá 66,53 triệu USD, giá trung bình xuất khẩu 648 USD/tấn, tăng 33 USD/tấn so với tháng 8/2021.
Tính chung trong 9 tháng đầu năm 2021, Campuchia luôn đứng đầu về kim ngạch xuất khẩu, chiếm 28,4% trong tổng lượng và chiếm 26,9% trong tổng kim ngạch xuất khẩu xăng dầu của cả nước, đạt 509.254 tấn, kim ngạch 280,72 triệu USD, tăng 5,07% về lượng và tăng 46,5% về trị giá so với 9 tháng đầu năm 2020, giá trung bình 551 USD/tấn, tăng 149 USD/tấn so với 9 tháng năm 2020.

Nguồn: VITIC