Campuchia vẫn là thị trường xuất khẩu xăng dầu lớn nhất của Việt Nam, trong 9 tháng đầu năm 2022, đạt 499.002 tấn, trị giá 523,2 triệu USD, giảm 2,0% về lượng và tăng 86,3% về trị giá so với cùng kỳ năm trước, chiếm 33,6% tổng lượng và 35,6% tổng kim ngạch xuất khẩu; riêng trong tháng 9/2022 đạt 30.895 tấn, trị giá 31,1 triệu USD, giảm 26,8% về lượng và giảm 34,7% về trị giá.
Sau đó là thị trường Trung Quốc chiếm 5,9% trong tổng lượng và 6,9% tổng kim ngạch, đạt 87.714 tấn, kim ngạch 102,2 triệu USD, tăng mạnh 11,2% về lượng và tăng 92,9% về trị giá; riêng tháng 9/2022 đạt 18.620 tấn, trị giá 22,3 triệu USD.
Xuất khẩu xăng dầu sang thị trường Singapore chiếm 8,9% trong tổng lượng và 6,8% tổng kim ngạch, đạt 132.366 tấn, kim ngạch đạt 101,02 triệu USD, giảm 64,4% về lượng và giảm 53,7% về trị giá trong 9 tháng đầu năm 2022; riêng tháng 9/2022 xuất khẩu tăng 581,4% về lượng và tăng 585,6% về trị giá.
Tiếp sau là thị trường Hàn Quốc chiếm 6,2% tổng lượng và 6,6% tổng kim ngạch, đạt 91.841 tấn, kim ngạch 97,3 triệu USD, tăng 270,1% về lượng và tăng 540,7% về trị giá; riêng tháng 9/2022 đạt 9.552 tấn, trị giá 10,8 triệu USD, giảm 5,7% về lượng và giảm 9,1% về trị giá.
Xuất khẩu xăng dầu 9 tháng đầu năm 2022

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 11/10/2022 của TCHQ)

 

Nguồn: VITIC