Campuchia vẫn là thị trường xuất khẩu xăng dầu lớn nhất của Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2023, đạt 317.273 tấn, trị giá 266,5 triệu USD, giảm 18,4% về lượng và giảm 33,6% về trị giá so với cùng kỳ năm trước, chiếm 27-28% tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu; riêng trong tháng 6/2023 đạt 53.493 tấn, trị giá 39,6 triệu USD, tăng 8,9% về lượng và tăng 4,5% về trị giá.
Sau đó là thị trường Hàn Quốc chiếm 8-9% trong tổng lượng và tổng kim ngạch, đạt 95.458 tấn, kim ngạch 90 triệu USD, tăng 65% về lượng và tăng 63% về trị giá; riêng tháng 6/2023 đạt 16.685 tấn, trị giá 14 triệu USD.
Xuất khẩu xăng dầu sang thị trường Trung Quốc chiếm hơn 7-8% trong tổng lượng và kim ngạch, đạt 85.227 tấn, kim ngạch đạt 80,3 triệu USD, tăng 93,4% về lượng và tăng 75,4% về trị giá trong 6 tháng đầu năm 2023; riêng tháng 6/2023 xuất khẩu giảm 9,7% về lượng và giảm 12,8% về trị giá.
Tiếp sau là thị trường Singapore chiếm 9,9% về tổng lượng và 6,8% về tổng kim ngạch, đạt 114.022 tấn, kim ngạch 63,8 triệu USD, tăng 59,1% về lượng và tăng 15,6% về trị giá; riêng tháng 6/2023 đạt 9.070 tấn, trị giá 5,4 triệu USD. 
Tiếp sau là thị trường Lào, Malaysia và Thái Lan chỉ chiếm tỷ trọng xuất khẩu nhỏ dưới 4% tổng lượng và tổng kim ngạch.
 Xuất khẩu xăng dầu 6 tháng đầu năm 2023
(Tính toán theo số liệu công bố ngày 10/7/2023 của TCHQ) 

Nguồn: VITIC