Riêng tháng 6/2021 xuất khẩu đạt 2,78 triệu tấn, tương đương 115,1 triệu USD, giá trung bình 41,5 USD/tấn, giảm trên 12% cả về lượng và kim ngạch so với tháng 5/2021 nhưng tăng nhẹ 0,1% về giá. So với tháng 6/2020 cũng giảm 4,1% về lượng, nhưng kim ngạch tăng 3,1% và giá tăng 7,5%.
Trung Quốc vẫn đứng đầu về tiêu thụ xi măng và clinker của Việt Nam, đạt gần 10,29 triệu tấn, tương đương 368,62 triệu USD, giá trung bình 35,8 USD/tấn, tăng 21,1% về lượng, tăng 29,4% về kim ngạch và tăng 6,9% về giá so với 6 tháng đầu năm 2020; chiếm 49,3% trong tổng lượng và chiếm 45,6% trong tổng kim ngạch xi măng và clinker xuất khẩu của cả nước.
Philippines đứng thứ 2 với 3,85 triệu tấn, tương đương 175,45 triệu USD, giá trung bình 45,6 USD/tấn, tăng 33,4% về lượng, tăng 29,3% về kim ngạch nhưng giá giảm 3,1% so với cùng kỳ năm 2020; chiếm 18,5% trong tổng lượng và chiếm 21,7% trong tổng kim ngạch.
Thị trường Bangladesh đứng thứ 3 đạt 1,93 triệu tấn, tương đương 65,42 triệu USD, giá 34 USD/tấn, tăng mạnh cả về lượng, kim ngạch và giá với mức tăng tương ứng 31,8%, 34,4% và 2% so với cùng kỳ, chiếm 9,2% trong tổng lượng và chiếm 8,1% trong tổng kim ngạch xuất khẩu xi măng và clinker của cả nước.
Xét về mức tăng trưởng xuất khẩu xi măng và clinker trong 6 tháng đầu năm 2021 so với cùng kỳ năm 2020 thì thấu hầu hết các thị trường chủ đạo đều tăng kim ngạch.

Xuất khẩu xi măng và clinker 6 tháng đầu năm 2021

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 13/7/2021 của TCHQ)

Xuất khẩu xi măng và clinker 6 tháng đầu năm 2021 tăng cả lượng, kim ngạch và giá

Nguồn: VITIC