Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 8/2023 cả nước nhập khẩu 360.625 tấn lúa mì, tương đương 114,95 triệu USD, giá trung bình 318,8 USD/tấn, tăng 8% về lượng và tăng 3,5% kim ngạch so với tháng 7/2023 nhưng giá giảm 4,2%. So với tháng 8/2022 cũng tăng 23,7% về lượng, nhưng giảm 1,2% kim ngạch và giảm 20,2% giá.
Tính chung trong 8 tháng năm 2023 lượng lúa mì nhập khẩu của cả nước đạt gần 3,15 triệu tấn, tương đương gần 1,11 tỷ USD, tăng 9,2% về khối lượng, tăng 1,5% về kim ngạch so với 8 tháng năm 2022, giá trung bình đạt 352,3 USD/tấn, giảm 7%.
Trong tháng 8/2023 nhập khẩu lúa mì từ thị trường chủ đạo Australia sụt giảm 52% về lượng và giảm 54,3% kim ngạch so với tháng 7/2023 , giá cũng giảm 4,7%, đạt 157.831 tấn, tương đương 49,84 triệu USD, giá 315,8 USD/tấn; so với tháng 8/2022 cũng giảm 45,3% về lượng, giảm 56,7% kim ngạch và giảm 20,8% về giá. Tính chung cả 8 tháng năm 2023, nhập khẩu lúa mì từ thị trường Australia chiếm 72,6% trong tổng lượng và chiếm 71% trong tổng kim ngạch nhập khẩu lúa mì của cả nước, đạt gần 2,28 triệu tấn, tương đương 786,88 triệu USD, giá trung bình 344,7 USD/tấn, tăng 8,8% về lượng, nhưng giảm 1,9% về kim ngạch và giảm 9,8% về giá so với 8 tháng năm 2022.
Đứng sau thị trường chủ đạo Australia là thị trường Mỹ chiếm 8,2% trong tổng lượng và chiếm 9,2% trong tổng kim ngạch, đạt 259.291 tấn, tương đương 102,24 triệu USD, giá trung bình 394,3 USD/tấn, tăng 100,6% về lượng, tăng 73,3% kim ngạch nhưng giảm 13,6% về giá so với 8 tháng năm 2022.
Tiếp đến thị trường Brazil đạt 261.611 tấn, tương đương 95,82 triệu USD, giá 366,3 USD/tấn, giảm 19% về lượng, giảm 14,9% kim ngạch nhưng tăng 5% về giá so với 8 tháng năm 2022, chiếm trên 8% trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu lúa mì của cả nước.
Nhập khẩu lúa mì từ thị trường Canada đạt 166.961 tấn, tương đương 69,3 triệu USD, tăng mạnh 2.751% về khối lượng và tăng 2.357% về kim ngạch so với 8 tháng năm 2022.

Nhập khẩu lúa mì 8 tháng năm 2023

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 11/9/2023 của TCHQ)

Lúa mì nhập khẩu về Việt Nam có trên 70% từ thị trường Australia

Nguồn: Vinanet/VITIC