Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 5/2024 cả nước nhập khẩu 533.673 tấn lúa mì, tương đương 141,12 triệu USD, giá trung bình 264,4 USD/tấn, giảm 34% về lượng, giảm 36% kim ngạch so với tháng 4/2024 và giá giảm 3,3%. So với tháng 5/2023 thì tăng mạnh 40,9% về lượng, nhưng giảm 4,8% kim ngạch và giảm 32,4% giá.
Tính chung trong 5 tháng đầu năm 2024 lượng lúa mì nhập khẩu của cả nước đạt trên 2,83 triệu tấn, tương đương trên 779,53 triệu USD, tăng 39,3% về khối lượng, tăng 3,6% về kim ngạch so với 5 tháng đầu năm 2023, giá trung bình đạt 275,3 USD/tấn, giảm 25,6%.
Trong tháng 5/2024 nhập khẩu lúa mì từ thị trường chủ đạo Brazil giảm 42,8% về lượng và giảm 42,5% kim ngạch so với tháng 4/2024, nhưng giá tăng 0,5%, đạt 183.373 tấn, tương đương 45,19 triệu USD, giá 246,4 USD/tấn; trong khi tháng 5/2023 không nhập khẩu từ thị trường này. Tính chung cả 5 tháng đầu năm 2024, nhập khẩu lúa mì từ thị trường Brazil chiếm 39,9% trong tổng lượng và chiếm 36,2% trong tổng kim ngạch nhập khẩu lúa mì của cả nước, đạt trên 1,13 triệu tấn, tương đương 282,27 triệu USD, giá trung bình 249,8 USD/tấn, tăng 332% về lượng, tăng 194,6% về kim ngạch nhưng giảm 31,8% về giá so với 5 tháng đầu năm 2023.
Đứng sau thị trường chủ đạo Brazil là thị trường Australia chiếm 18,7% trong tổng lượng và chiếm 21,4% trong tổng kim ngạch, đạt 529.214 tấn, tương đương 166,64 triệu USD, giá trung bình 314,9 USD/tấn, giảm 62% về lượng, giảm 67% kim ngạch và giảm 13% về giá so với 5 tháng đầu năm 2023.
Tiếp đến thị trường Ukraine đạt 436.451 tấn, tương đương 112,43 triệu USD, giá 257,6 USD/tấn, chiếm 15,4% trong tổng lượng và chiếm 14,4% tổng kim ngạch nhập khẩu lúa mì của cả nước.
Nhập khẩu lúa mì từ thị trường Mỹ đạt 222.982 tấn, tương đương 73,69 triệu USD, giá 330,5 USD/tấn, tăng 52% về khối lượng, tăng 21% về kim ngạch nhưng giảm 20,4% về giá so với 5 tháng đầu năm 2023.

Nhập khẩu lúa mì 5 tháng đầu năm 2024

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 12/6/2024 của TCHQ)

Nhập khẩu lúa mì 5 tháng đầu năm 2024 tăng khối lượng nhưng giá giảm

Nguồn: Vinanet/VITIC