Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu đậu tương trong tháng 8/2023 đạt 166.091 tấn, tương đương 96,65 triệu USD, giá trung bình 581,9 USD/tấn, tăng 83,8% về lượng và tăng 86% kim ngạch so với tháng 7/2023, giá tăng 1,2%; so với tháng 8/2022 cũng tăng mạnh 207% về lượng và tăng 138% về kim ngạch, nhưng giá giảm 22,6%.
Tính chung 8 tháng năm 2023 cả nước nhập khẩu gần 1,37 triệu tấn đậu tương, trị giá gần 876,75 triệu USD, giá trung bình 637,8 USD/tấn, tăng 7,1% về lượng, nhưng giảm 2% kim ngạch và giảm 8,5% về giá so với 8 tháng năm 2022.
Đậu tương nhập khẩu về Việt Nam từ thị trường Brazil nhiều nhất, trong tháng 8/2023 tăng mạnh 101,4% về lượng và tăng 108,5% kim ngạch so với tháng 7/2023, giá tăng nhẹ 3,5%, đạt 142.958 tấn, tương đương 81,03 triệu USD, giá 566,8 USD/tấn; Tính chung, 8 tháng năm 2023 nhập khẩu đậu tương từ thị trường này đạt 735.484 tấn, tương đương 439,25 triệu USD, chiếm 53,5% trong tổng lượng và chiếm 50% trong tổng kim ngạch nhập khẩu đậu tương của cả nước, giảm 8,1% về lượng, giảm 22,2% về kim ngạch, giá giảm 15,3% so với cùng kỳ năm trước .
Nhập khẩu đậu tương từ thị trường Mỹ - thị trường lớn thứ 2 trong 8 tháng năm 2023 đạt 498.347 tấn, tương đương 340,73 triệu USD, giá 683,7 USD/tấn, chiếm 36,3% trong tổng lượng và chiếm 38,9% trong tổng kim ngạch nhập khẩu đậu tương của cả nước, tăng 22,9% về lượng, tăng 24,6% về kim ngạch và giá tăng 1,4% so với cùng kỳ năm trước.
Ngoài ra, nhập khẩu đậu tương từ thị trường Canada 8 tháng năm 2023 đạt 75.088 tấn, tương đương trên 55,8 triệu USD, giá 743 USD/tấn, tăng 7,8% về lượng, tăng 10% về kim ngạch và giá tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước. Nhập khẩu từ thị trường Campuchia đạt 375 tấn, tương đương 292.550 USD, giá 780 USD/tấn, giảm mạnh 94% cả về lượng và kim ngạch nhưng tăng 3,5% về giá.

Nhập khẩu đậu tương 8 tháng năm 2023

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 11/9/2023 của TCHQ)

Thị trường nhập khẩu đậu tương 8 tháng năm 2023