Tính chung 4 tháng đầu năm 2022 xuất khẩu đạt 733.665 tấn, trị giá 645,9 triệu USD, tăng 10,7% về lượng và tăng 92,4% về trị giá.
Campuchia vẫn là thị trường xuất khẩu xăng dầu lớn nhất của Việt Nam, trong 4 tháng đầu năm 2022 đạt 274.820 tấn, trị giá 257,7 triệu USD, tăng 1,9% về lượng và tăng 97,7% về trị giá so với cùng kỳ năm trước, chiếm 37,4% tổng lượng và 39,9% tổng kim ngạch xuất khẩu; riêng trong tháng 4/2022 đạt 81.729 tấn, trị giá 91,3 triệu USD, giảm 4,6% về lượng và tăng 8,4% về trị giá.
Sau đó là thị trường Hàn Quốc chiếm hơn 6% trong tổng lượng và tổng kim ngạch, đạt 45.699 tấn, kim ngạch 41,4 triệu USD, tăng mạnh 577,5% về lượng và tăng gấp 11 lần về trị giá; riêng tháng 4/2022 đạt 13.727 tấn, trị giá 15,5 triệu USD.
Xuất khẩu xăng dầu sang thị trường Trung Quốc chiếm hơn 3% trong tổng lượng và kim ngạch, đạt 25.918 tấn, kim ngạch đạt 23,8 triệu USD, tăng 3,9% về lượng và 60,7% về trị giá trong 4 tháng đầu năm 2022; riêng tháng 4/2022 xuất khẩu giảm 22,2% về lượng và giảm 18,3% về trị giá.
Tiếp sau là thị trường Singapore chiếm 4,3% tổng lượng và 3,5% tổng kim ngạch. Những thị trường còn lại như Malaysia, Lào, Philippines, Nga và Indonesia chỉ chiếm tỷ trọng xuất khẩu nhỏ dưới 3%.

Xuất khẩu xăng dầu 4 tháng đầu năm 2022

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 13/5/2022 của TCHQ)

Nguồn: VITIC