Campuchia vẫn là thị trường xuất khẩu xăng dầu lớn nhất của Việt Nam, trong 4 tháng đầu năm 2023, đạt 214.299 tấn, trị giá 190 triệu USD, giảm 22% về lượng và giảm 26,2% về trị giá so với cùng kỳ năm trước, chiếm 28-29% tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu; riêng trong tháng 4/2023 đạt 54.081 tấn, trị giá 46 triệu USD, giảm 7,1% về lượng và giảm 7,8% về trị giá.
Sau đó là thị trường Hàn Quốc chiếm 9-10% trong tổng lượng và tổng kim ngạch, đạt 67.654 tấn, kim ngạch 66,1 triệu USD, tăng 48% về lượng và tăng 59,5% về trị giá; riêng tháng 4/2023 đạt 14.508 tấn, trị giá 13,1 triệu USD.
Xuất khẩu xăng dầu sang thị trường Trung Quốc chiếm hơn 7-8% trong tổng lượng và kim ngạch, đạt 52.618 tấn, kim ngạch đạt 51,3 triệu USD, tăng 103% về lượng và tăng 115,3% về trị giá trong 4 tháng đầu năm 2023; riêng tháng 4/2023 xuất khẩu tăng giảm 37,5% về lượng và giảm 40,5% về trị giá.
Tiếp sau là thị trường Singapore chiếm 10,7% về tổng lượng và 7% về tổng kim ngạch, đạt 79.216 tấn, kim ngạch 45,4 triệu USD, tăng 147,1% về lượng và tăng 101,1% về trị giá; riêng tháng 4/2023 đạt 24.858 tấn, trị giá 13,5 triệu USD.
Tiếp sau là thị trường Lào, Malaysia, Hồng Kông và Thái Lan chỉ chiếm tỷ trọng xuất khẩu nhỏ dưới 4% tổng lượng và tổng kim ngạch.

Xuất khẩu xăng dầu 4 tháng đầu năm 2023

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 10/5/2023 của TCHQ)

Nguồn: VITIC