Là sự kiện chuyên ngành hàng đầu tại châu Phi, Batimatex tập hợp nhiều cơ quan, đơn vị trong các lĩnh vực công chính, xây dựng và vật liệu xây dựng. Theo ban tổ chức, triển lãm đã thu hút được sự tham gia của 900 doanh nghiệp trong đó 550 công ty trong nước và 350 công ty nước ngoài.
Thương vụ Việt Nam tại Algeria xin giới thiệu danh sách các công ty Algeria có nhu cầu nhập khẩu vật liệu xây dựng, nguyên liệu sơn và thiết bị điện để doanh nghiệp trong nước quan tâm liên hệ.
1/ Công ty SIFAG SPA
Địa chỉ : Lot n° 47 zone de dépôts Tizi ouzou , Tizi Ouzou, Algeria
Tel : +213 770 80 96 62 ; Email : sifag.spa@gmail.co 
Web : www.sifag-spa.com
Hoạt động : Nhập khẩu đá granit, sản xuất gạch men
Người liên hệ : Ông Hocine Ahmed Ali, Phụ trách thương mại
Tel: +213 540529159; Email: n.hider.sifag@gmail.com
2/ Công ty TAMSTONES
Địa chỉ : Bloc K10, cité Makam Chahid Sidi-Bel-Abbès 22000
Tél: +213 (0) 48 77 13 17 – (0) 48 77 11 40
Fax: +213 (0) 48 77 13 01
E-mail: infos@groupe-hasnaoui.com; info@tamstones.com; web : www.tamstones.com
Hoạt động: Chế biến đá, nhập khẩu đá granit
3/ Công ty Hydrau-Trucks Sarl
Địa chỉ : M7G5+QF8, Hammedi, Bourmedes, Algerie
Tel : +213 554 74 27 84 ; +213 559733635 ; +213 550363889
Email : sarlhydrotrucks@gmail.com ; sarllioua@hotmail.com
Hoạt động : Nhập khẩu đá granit, khai thác, sản xuất đá các loại
4/ Công ty SARL THEVEST COND. (NOVACERAM)
Địa chỉ : Bordj Bou Arreridj, Mansoura, Algeria
Tel : +213 559 14 14 14 ; +213541 70 70 70 ; + 213549 05 05 05
Email : marketing@novaceram-dz.com; Web : https://www.novaceram-dz.com/
Hoạt động : Nhập khẩu đá granit, khai thác, sản xuất đá các loại
5/ Công ty Electric-DZ
Địa chỉ : Cité les roses, GRP A Nr 41, Hamiz – 16000 DAR EL BEIDA SNTP-HAMIZ,ALGER
Điện thoại : +213 (0) 561 87 26 13/ 798 85 05 61/ 661 75 00 00
Email : contact@electric-dz.com; can.atakan@electric-dz.com;
Web : https://www.electric-dz.com/
Hoạt động: Nhập khẩu sợi, dây cáp điện; sản xuất, kinh doanh thiết bị điện.
Người liên hệ: Ông Can Atakan, phụ trách thương mại
Tel: +213551566210; Email: can.atakan@electric-dz.com
6/ Công ty CAPROMET
Địa chỉ : DERADJI REDJEM lot n° 09 Sidi Amar Annaba, Algerie
Tél: +213 (0)38 52 33 99 / +213 (0)38 52 44 77 / +213 (0)38 52 55 77
Fax: +213 (0)38 52 66 33
Mob: +213 (0)553 20 18 60 / +213 (0)550 47 41 40 / +213 (0)661 86 81 98
+213 (0)661 49 57 14 / +213 (0)541 56 48 93
Email: info@capromet.com; kouadria.karima@yahoo.com; web: http://www.capromet.dz/
Hoạt động : Nhập khẩu, sản xuất kinh doanh thép, nhôm, i-nốc, tôn
7/ Tập đoàn Groupe CTS Rahmoune
Địa chỉ : RN4 , Zone industrielle Oued Sly Chlef 02000, Algerie
Tel: +213 560980112
Email: ctschlef@hotmail.com;
Facebook : https://www.facebook.com/people/CTS-Rahmoune/100066775725843/?locale=fr_FR
Hoạt động : Nhập khẩu các loạt vật liệu, thiết bị xây dựng
8/ Công ty ATTOUCH DÉCORRS
Địa chỉ: Lot 1 et 2 Lieu dit el Khali Heddouda, commune de Makouda, Tizi-Ouzou, ALgerie
Tel : +213 550 78 46 03 / +213 770 53 48 76/+213 770291055
Email : contact@attouche-decors.com; contact@attouche-decors.fr
Web : https://www.attouche-decors.fr/
Hoạt động : Nhập khẩu ống mạ kẽm, nhôm nguyên liệu
9/ Công ty LASMI-DECORGRASS
Địa chỉ: Cite 200 logts, Zouaoui, Sétif 19000
Điện thoại: +213560 05 05 75 ; +213560 05 05 74
Email: decorgrass19@gmail.com; eurllasmi19@gmail.com
Hoạt động: Xuất nhập khẩu cỏ nhân tạo, tường làm bằng cỏ nhân tạo
10/ Công ty Eurl Decopaint Fabrication
Địa chỉ : Ouled Ali, Khemis El Khechna, wilaya de Boumerdes
Tel: +213 540003589; + 213782489383
Email: info@deco-paint.com; didopeinturesdz@gmail.com
Hoạt động : Nhập khẩu sơn nguyên liệu, sản xuất sơn trang trí
11/ Công ty Pigma Color
Địa chỉ : Ouled El Berdi, 10079 Bouira-Algérie
Tel: +213 661 10 10 30; + 213560629113
Email: service.commercial@pigmacolor.dz; web: https://pigmacolor.dz/
Hoạt động : Nhập khẩu sơn nguyên liệu, sản xuất sơn trang trí
12/ Công ty Midy Peinture
Địa chỉ : Zone d'activité Lot n°07, Zeralda-les Sables d'Or, Algeria
Tel: +213 770 69 98 07; + 213770402214; +212770110102
Email: peinture.midy@yahoo.com; midypeinture2000@yahoo.fr; web: www.midypeinture.com
Hoạt động : Nhập khẩu sơn nguyên liệu, sản xuất sơn trang trí
13/ Công ty Badi Peinture
Địa chỉ : Zone industrielle Guelta Zarga, El Eulma- Sétif
Tel: +213 560 15 90 62/661 35 12 37/669149808
Email: contact@badi-peinture.com; badi.peinture@gmail.com
Web: https://badi-peinture.com
Hoạt động : Nhập khẩu sơn nguyên liệu, sản xuất sơn trang trí
14/ Công ty Soltan Peinture
Địa chỉ : Zone Industrielle voie n°1 ilot n°28 31100 Es Senia, Oran, Algérie.
Tel: +213 660373395
Email: soltane_peintures@yahoo.fr
Hoạt động : Nhập khẩu sơn nguyên liệu, sản xuất sơn trang trí
15/ Công ty SEMIN ALGERIE
Địa chỉ : P3W2+282, Unnamed Road, Béjaïa, Algerie
Tel: +213 552638705
Email: contact@semin-algerie.com ; nadir.lounis@semin-algerie.com
Hoạt động : Nhập khẩu sơn nguyên liệu, sản xuất sơn trang trí
16/ Công ty CNMC
Địa chỉ : Local n°3 BP237, Zone d'activité E,Route de Biskra
28200 Bou Saâda, Algerie
Tel: +213 660 899071
Email: directeur@gnmc-dz.com; gnmc@gnmc-dz.com
Hoạt động : Nhập khẩu sơn nguyên liệu, sản xuất sơn trang trí
17/ Công ty DILMI PAINT
Địa chỉ : L'entrée Ouest, RN°40,28021Ouled Addi Guebala M'sila -Algérie
Tel: +213550801124/+213 770311333
Email: dilmipaint@gmail.com; web : www.dilmipaint.com
Hoạt động : Nhập khẩu sơn nguyên liệu, sản xuất sơn trang trí
18/ Công ty EPIDEK BÉJAIA,SARL
Địa chỉ : Cité des 405 logts bt 17, Commune d'Akbou, 06001 Akbou, Béjaia, Algérie
Tel: +213560094849
Email: sofiane.baklaoui@epidekbejaia.com; sarl.epidek@gmail.com; sarl.epidek.bejaia@gmail.com
Hoạt động: Nhập khẩu sơn nguyên liệu, sản xuất sơn trang trí
Thương vụ Việt Nam tại Algeria

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Algeria