Công ty Việt Nam quan tâm có thể liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Algeria theo địa chỉ email : Dz@moit.gov.vn để biết thêm chi tiết.
 

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Algeria