Doanh nghiệp Việt Nam có khả năng cung cấp mặt hàng trên, xin gửi thông tin doanh nghiệp (profile bằng tiếng Anh và đầu mối liên hệ) cho Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản qua mail jp@moit.gov.vn.
 
 

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản