Chi tiết vật liệu như sau:
- PU (phía mặt ngoài)
- PC (polycarbonate)
- TPU+PC (thermoplastic Polyurethane)
Doanh nghiệp xem chi tiết sản phẩm tại file đính kèm.
Doanh nghiệp Việt Nam có khả năng cung cấp sản phẩm, xin liên hệ:
Email: jp@moit.gov.vn

Nguồn: vietnamexport.com