Thông tin tham khảo tại trang Facebook: https://www.facebook.com/mcmillansportsresources
Thông tin liên hệ:
Mr. Chris McMillan
Giám đốc điều hành
Landridge Ltd - MSR
Canterbury, New Zealand
Email: landridge@xtra.co.nz

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại New Zealand