Doanh nghiệp có khả năng và quan tâm, đề nghị gửi thông tin doanh nghiệp và liên lạc Thương vụ Việt Nam tại Rumani để nhận thông tin kỹ thuật chi tiết.
 
 

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Rumani