Công ty Việt Nam có khả năng cung cấp có thể liên hệ trực tiếp với công ty Nhật Bản theo liên hệ:
Mr. Đức Nam, Công ty Monomaru
ĐT: +816 4705 1085
Email: namnd@monomaru.co.jp
Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản
 

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản