Chỉ thị số 22/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 07 tháng 8 năm 2018 về việc tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước.