Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 23 tháng 8 năm 2018 về việc tăng cường quản lý, kết nối các cơ sở cung ứng thuốc.