Nghị định gồm có 2 Chương, 16 Điều, trong đó, Điều 4 quy định tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải đạt 3 điều kiện: Phải thành lập doanh nghiệp khi kinh doanh bất động sản
Thứ nhất, phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã có ngành nghề kinh doanh bất động sản
Thứ hai, phải công khai trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp, tại trụ sở ban quản lý dự án… các thông tin về doanh nghiệp (tên, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại liên lạc, tên người đại diện theo pháp luật), thông tin về bất động sản đưa vào kinh doanh, thông tin về việc thế chấp nhà, công trình xây dựng, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh (nếu có), thông tin về số lượng, loại sản phẩm bất động sản được kinh doanh…
Đối với các thông tin đã công khai quy định tại điểm này mà sau đó có thay đổi thì phải được cập nhật kịp thời ngay sau khi có thay đổi.
Thứ ba, chỉ kinh doanh các bất động sản có đủ điều kiện theo quy định tại điều 9, điều 55 của Luật kinh doanh bất động sản.
Tuy nhiên, nghị định cũng quy định tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, cho thuê, cho thuê mua, chuyển nhượng bất động sản do mình đầu tư xây dựng mà không phải là dự án đầu tư xây dựng bất động sản để kinh doanh theo quy định của pháp luật sẽ không bắt buộc phải có ba điều kiện như trên.
Điều 7 quy định việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai và chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn không áp dụng đối với hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở xã hội.
Nghị định có hiệu lực từ ngày 1-3-2022, thay thế nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10-9-2015.

Nguồn: Vinanet/VITIC