Nghị định số 103/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 07 tháng 8 năm 2018 về việc quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Cần Thơ.