Nghị quyết số 102/NQ-CP của Chính phủ ngày 03 tháng 8 năm 2018 về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội.