Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 36:2022/BTTTT quy định mức giới hạn các chỉ tiêu chất l¬ượng đối với dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất; áp dụng đối với các doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ theo các quy định của Nhà nước và của Bộ Thông tin và Truyền thông và người sử dụng giám sát chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất của các doanh nghiệp viễn thông.
Các chỉ tiêu chất lượng kỹ thuật bao gồm: độ sẵn sàng của mạng vô tuyến; tỷ lệ cuộc gọi thiết lập không thành công; tỷ lệ cuộc gọi bị rơi; chất lượng thoại; độ chính xác ghi cước; tỷ lệ cuộc gọi bị tính cước, lập hóa đơn sai.
Các chỉ tiêu chất lượng phục vụ bao gồm: độ khả dụng của dịch vụ; khiếu mại của khách hàng về chất lượng dịch vụ; hồi âm khiếu nại của khách hàng; dịch vụ trợ giúp khách hàng.
Doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ có trách nhiệm đảm bảo chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất phù hợp với Quy chuẩn này; phải công bố cho khách hàng về vùng cung cấp dịch vụ dưới dạng bản đồ số. Cục Viễn Thông và các Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức triển khai công tác quản lý chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất theo Quy chuẩn này.

Xem chi tiết văn bản tại đây